Оливера Аризанова-Мансбарт


E-Mail: info@akterka.com
www.akterka.com

Правна Напомена

Нашата Вебстрана содржи линкови до надворешни Вебстрани на трети лица за чии содржини немаме никаква одговорност.
Се забранува употреба, репродукција, пренос, дистрибуција, трансформирање или зачувување на содржините на интернет страниците во било каква форма, делумно или целосно, без претходна писмена дозвола од akterka.com, како начин на слободно користење, akterka.com ви дозволува да ги зачувувате содржините од овие страници или да ги печатите нa вашиот компјутер доколку e за ваша лична употреба.

© update 2014 by evolution-call.com | Сите права се под предност на akterka.com

Програмирање и Дизајн

Програмирање и Дизајн на Вебсраната е припремена и реализирана од
www.evolution-call.com